برای ثبت‌نام در تپ‌سی و اشتغال به عنوان سفیر(راننده)، لازم است تایید کنید که قوانین تپ‌سی را پذیرفته‌اید. متن کامل قرارداد مابین تپ‌سی و سفیر، در زیر آمده است:

قرارداد ارائه خدمات نرم افزاریTAP30 به رانندگان
**
ماده ۱: طرفین قرارداد
الف) شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس به شماره ثبت ۴۸۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۱۴۹۹ با نمایندگی میلاد منشی پور کرمانی در سمت مدیرعامل به نشانی تهران، بلوار سردار جنگل؛ بین کوچه ارکیده و قپانی¬کوچه (نبش اتوبان ستاری)، پلاک 3، طبفه 3 که از این پس، «شرکت» نامیده میشود.
ب) آقا/خانم ................................................................................................................. فرزند ............................................ به شماره شناسنامه .................................................................... صادره از ............................... و کدملی ........................................................................................... مالک خودروی ............................................................................ به پلاک انتظامی ................................................................................. به نشانی .............................................................................................................................................. .................................................................................................................شماره تماس ثابت ........................................................ شماره موبایل .............................................................................................. و همچنین برای مواقع اضطراری شماره تلفن ثابت دوم ......................................................... و شماره موبایل دوم ............................................................... که از این پس، «کاربر» نامیده میشود.
تبصره : کاربر متعهد می گردد در صورت تغییر شماره همراه خود، شماره جدید خود را برای ثبت در سامانه تپسی، از طریق لینک تعبیه شده در حساب کاربری خود برای تغییر مشخصات تماس به شرکت اعلام نموده یا از هر طریق دیگری که شرکت اطلاع رسانی خواهد کرد، این تغییر را به اطلاع شرکت برساند. در صورت تخلف از مفاد این بند، کاربر مشمول ضمانت اجرای مقرر در بند 3 ماده 5 این قرارداد خواهد بود.
ماده ۲ : موضوع قرارداد
شرکت به عنوان طراح و مالک نرمافزارهای تپ‌سی، وفق شرایط قرارداد حاضر و شرایط عمومی استفاده از خدمات تپ‌سی، خدمات نرمافزاری به کاربر ارائه نموده است، که فعالیت وی در جهت دسترسی به مسافر و ارتباط با ایشان را تسهیل مینماید.
ماده ۳ : مبلغ قرارداد
3-1- نظر به این که مسافران از طریق نرمافزارهای تپ‌سی به کاربر معرفی میگردند، کاربر متعهد است از هر دریافتی خود از مسافران (کرایه سفر)، پانزده درصد آن را به عنوان «حق استفاده و بهره برداری از نرم‌افزار تپ‌سی» به شرکت بپردازد.
3-2- کاربر با امضا قرارداد حاضر به شرکت اختیار میدهد هر زمان بنا به تشخیص خود، مبلغ قرارداد را تغییر دهد. در چنین فرضی، مبلغ جدید از طریق نرم ‌افزارهای تپ‌سی و یا پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد و نامبرده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط مینماید.
ماده ۴: مدت قرارداد
قرارداد حاضر، از تاریخ امضا به مدت یک سال معتبر و لازم الاجراست و پس از آن، به طور خودکار به صورت سالانه تمدید خواهد شد مگر این که شرکت مایل به ادامه همکاری با کاربر نباشد که در این صورت حساب کاربری راننده توسط شرکت مسدود خواهد شد و این امر به منزله مخالفت با تمدید قرارداد و در نتیجه پایان رابطه قراردادی فی مابین خواهد بود.
ماده ۵: تعهدات کاربر
5-1- کاربر موظف است تصویر کارت یا سند مالکیت خودرو، کارت ملی، گواهی نامه و بیمه نامه خود را در اختیار شرکت قرار دهد.
5-2- کاربر متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرمافزار تپ‌سی را به شرکت پرداخت نماید. در صورتی که کاربر در پرداخت حق شرکت، بیش از یک ماه تأخیر نماید، علاوه بر تکلیف به پرداخت این مبالغ، موظف به پرداخت صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهد خواهد بود.
5-3- کاربر موظف است نرم افزار تپ‌سی را تنها در خودروی صدرالذکر که در سیستم نرم‌افزارهای تپ‌سی به نام کاربر ثبت شده است به کار گرفته، از کار با خودروی دیگری برای ارائه خدمات به مسافر اجتناب کند. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف است مبلغ صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در حق شرکت کارسازی نماید.
تبصره: در صورتی که کاربر اقدام به خرید خودروی جدید نماید یا به هر دلیل بخواهد از خودروی دیگری به غیر از خودروی صدالذکر در سامانه تپسی استفاده نماید، مکلف است بلافاصله با وارد شدن به لینک تعبیه شده در حساب کاربری خود برای تغییر مشخصات خودرو اقدام نماید. بدیهی است عدم درج تغییر مذکور یا تاخیر در درج آن، علاوه بر آن که مشمول حکم بند اخیر خواهد بود، سبب ساز مسئولیت حقوقی و کیفری کاربر بوده، شرکت از این جهت مسئولیتی نخواهد داشت.
5-4- کاربر متعهد است پس از پذیرش درخواست مسافر، شخصاً در محل حاضر و از اعزام افراد دیگر به جای خود، اجتناب نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف به پرداخت صد میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود.
5-۵- کاربر متعهد میگردد شماره تماس مسافرانی را که از طریق نرم افزار تپ‌سی به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده، از برقراری هرگونه تماس و ارتباط با ایشان پس از انجام خدمت اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که کاربر با حفظ این اطلاعات یا در صورت تماس مستقیم این مسافران خارج از چارچوب تپ‌سی، اقدام به ارائه خدمات حمل و نقل به ایشان نماید، موظف است چهار برابر درآمد حاصل از این سفرها را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید.
5-6- کاربر موظف است پس از پذیرش درخواست سفر، ظرف زمان متعارف، در مبدأ (نشانی که در درخواست سفر ثبت شده است) حضور یابد. تخلف از این امر، شرکت را مجاز خواهد نمود ضمن دریافت هزینه سفر، خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت شرکت را مطالبه نماید. اخذ مبالغ موصوف، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری نامبرده در نرم افزار تپ‌سی نخواهد بود. رد درخواست مسافر پس از پذیرش آن، مشمول حکم این بند خواهد بود.
5-7- کاربر موظف است قیمت تعیین شده توسط نرم افزارهای تپ¬سی را از مسافر مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد، شرکت را مجاز خواهد نمود تا ضمن فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری راننده متخلف در نرمافزار تپ‌سی، وجه¬التزامی به میزان صد میلیون ریال را از نامبرده وصول نماید.
5-8- در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین، همزمان به عنوان «مسافر» برای یک سفر درخواست ارسال نماید و همان فرد، این درخواست را به عنوان «راننده» قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده، شرکت را مجاز خواهد نمود چهار برابر هزینه سفر انجام شده به طریق فوق را از متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ، تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید، شرکت مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده به شرکت را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب کاربری نامبرده نخواهد بود. فرضی‌که وابستگان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت، اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر شرکت را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهد بود. مرجع تشخیص تقلب موضوع این بند، شرکت بوده و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.
5-9- کاربر موظف است اعتبار تجاری نرم افزار تپ¬سی را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری نرم افزار، از خود حسن خلق نشان داده، مراتب نزاکت، ادب و امانت داری را در قبال مسافر معمول داشته، توصیه های شرکت در خصوص نوع رفتار با مسافر، پوشش و وضعیت ظاهری متناسب، وضعیت فنی و ظاهری خودرو و ... را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری نرم افزار گردد، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغ صد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف، از راننده متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید.
5-10- کاربر متعهد است در استفاده از خدمات تپ¬سی، تمامی قوانین ایران را رعایت نموده، نرم افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که کاربر در طول سفرهای موضوع قرارداد حاضر یا متعاقب آن و در ارتباط با سفر صورت گرفته، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی شود از جمله ایجاد مزاحمت برای بانوان در طول سفر یا ذخیره کردن شماره تلفن ایشان و ایجاد مزاحمت تلفنی متعاقب اتمام سفر، حق شرکت برای طرح شکایت علیه کاربر در مراجع قضایی محفوظ است. لازم به ذکر است در صورت ارتکاب جرم از سوی کاربر علیه مسافر، شرکت می تواند به پشتیبانی از مسافر وارد عمل شده، به نمایندگی از بزه دیده اقدام به طرح شکایت علیه راننده در مراجع قضایی نماید . مضاف بر آن، نامبرده مکلف است مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام وجه التزام مقرر در بند پیش را به عنوان خسارت وارده به حیثیت تجاری نرم افزار به شرکت بپردازد. تشخیص حدوث این امر با شرکت است و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.
5-11- کاربر صراحتاً اعلام میدارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی (مالیات بر درآمد و ...) صنفی و ... مطلع بوده، ملزم به رعایت آن ها می باشد. در صورتی که به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی کاربر، شرکت از سوی مراجع صالح قانونی و قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر موظف است این مبلغ را به انضمام ۱۰ درصد از آن (به عنوان جریمه) به شرکت پرداخت نماید.
5-12- کاربر موظف است در حین انجام سفر، تمامی قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. مسؤولیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به مسافر حین سفر یا اشخاص ثالث، به سبب عدم رعایت این مقررات، به عهده کاربر بوده و شرکت در این خصوص مسؤولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت - مقرر در بند ۹ این ماده را از کاربر مطالبه نماید.
5-13- مسؤولیت تمامی فعالیت¬هایی که از طریق حساب کاربری، انجام می¬شود مطلقاً به عهده شخص کاربر می¬باشد لذا ضروری است کاربر، در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود از جمله نام کاربری و رمز عبور خود حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری متعلقه، ضروری است کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت ضرورت، شرکت را مطلع نماید تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.
5-14- کاربر با ثبت نام در تپ‌سی و ایجاد حساب کاربری به نام خود، صحت انتساب کلیه پیام¬های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته لذا کاربر، حق هر گونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید.
5-15- کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزارهای تپ‌سی در خصوص استفاده از خدمات تپ‌سی و شرایط آن برای کاربر ارسال میگردد را مطالعه نموده و در صورت موافقت، آن را تأیید نماید. تأیید مزبور ممکن است در قالب یک علامت،کلمه، عدد، عبارت، یک نام تایپ شده و امثال آن به عمل آید که به سند مزبور الحاق میشود و همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را متعهد و ملتزم به مفاد سندی که به طریقه مزبور امضا نموده است، مینماید.
5-16- کاربر اقرار مینماید با افتتاح حساب‌کاربری، تنها مجوز استفاده غیر انحصاری، غیر قابل انتقال و محدود از خدمات تپ‌سی را دریافت داشته ، بدین وصف، مدعی مالکیت آن نبوده، مدعی حقی نسبت به تپ‌سی‌ (اعم از کپی رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نمی‌باشد و در غیر موارد مصرح در این قرارداد، اجازه استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرمافزارهای تپسی را نداشته و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی شرکت نسبت به نرم افزارها و ملحقات آن خواهد بود.
5-17- نظر به این که شرکت، تنها خدمات نرم افزاری ارائه داده، ایجاد ارتباط میان راننده و مسافر را تسهیل می نماید، کاربر تنها «استفاده کننده» از این خدمات بوده لذا نمی تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت مدعی حقی نسبت به شرکت باشد.
5-18- کاربر میپذیرد قرارداد حاضر، یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی شرکت بوده و شرکت میتواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات تپسی گردد.
5-19- نظر به این که تپسی با ارائه خدمات نرمافزاری، به منزله یک واسط عمل کرده و تنها ارتباط میان مسافران متقاضی سفر و کاربران (رانندگان) را تسهیل مینماید، ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال مسافران در مقابل کاربر (راننده) نبوده و هیچ گونه مسؤولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفافات حین سفر نخواهد داشت. کاربر (راننده) با امضای ذیل قرارداد اقرار می نماید که این موضوع به روشنی به وی تفهیم شده و از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد.
5-20- کاربر(راننده) متعهد است شماره حساب شبا مربوط به حساب بانکی خود را در حساب کاربری مربوطه در تپ¬سی وارد نماید تا در مواردی که هزینه سفرهای موضوع قرارداد‌(کرایه)، به صورت آنلاین از سوی مسافران پرداخت میشود، شرکت، این مبالغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده ۳ به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار مینماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه شرکت با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری میشود و کاربر نمیتواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد.
5-21- با توجه به این که اخذ عدم سوءپیشینه کیفری از شرایط لازم برای همکاری فی مابین است، کاربر با امضای ذیل قرارداد حاضر اظهار می نماید فاقد سوپیشینه کیفری است و دراین راستا به شرکت اجازه می دهد اطلاعات ثبت نامی را جهت اخذ استعلام صلاحیت به مراجع ذیصلاح از جمله پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، اداره سجل کیفری و ... (مستقیما یا با واسطه شرکت های تعرفه شده از سوی این مراجع) ارسال نماید.
5-22- کاربر تعهد می نماید در صورتی که دارای گواهی نامه پایه سوم باشد، تمام محدودیت های مربوط به این نوع گواهی نامه را رعایت کرده، از پذیرش درخواست در ساعات غیرمجاز ( از ساعت 24 لغایت 5 صبح) و یا به مقصد خارج از شهر اجتناب نماید. مسئولیت تخلف از این بند، تماما به عهده کاربر بوده و شرکت مسئولیتی در قبال این تخلف نخواهد داشت. بدیهی است در صورتی که به دلیل تخلف کاربر از مفاد این بند، شرکت نزد مراجع قانونی و قضایی، محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر متعهد به استرداد این مبلغ به شرکت خواهد بود.
ماده ۶: تعهدات شرکت
6-1- شرکت متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرمافزارهای تپسی را به صورت رایگان به کاربر ارائه دهد.
6-2- شرکت متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرمافزار، نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد، موظف به پشتیبانی فنی از نرمافزار می باشد.
6-3- در مواردی که هزینه سفر (کرایه) توسط مسافران به صورت آنلاین پرداخت می شود، شرکت متعهد است پس از کسر مبلغ قرارداد مقرر در ماده ۳ قرارداد، مابقی آن را به حساب شبای معرفی شده از سوی کاربر (مقرر در بند 20-۵) واریز نماید.
ماده ۷: اقامتگاه طرفین
نشانی اعلام شده در صدر قرارداد، اقامتگاه قانونی طرفین بوده، کلیه مکاتبات از سوی هر یک از طرفین یا مراجع قانونی به نشانی مذکور ابلاغ شده محسوب میگردد مگر این که طرفین قبلا تغییر نشانی را به طور کتبی به طرف مقابل اطلاع داده باشد.
ماده ۸: قانون حاکم و شیوه حل اختلاف
قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد حاضر ، مراجع قضایی صالح مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به اختلافات رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۹: نسخ قرارداد
قرارداد حاضر، در تاریخ ............................................................................... در نه ماده تنظیم و امضاء گردید.

محل امضاء نماینده شرکت محل امضاء و اثر انگشت کاربر